MENU
 • 0a.jpg
 • 0b1.jpg
 • 0e.jpg
 • 0g.jpg
 • 1d.jpg
 • 3b.jpg

                                                                                                October 18, 2022

Particulars

Period Covered

No. of Accounts

Payout Schedule

PNP 2018 Pension Differential (Batch 5)

January 2018

84

October 18, 2022

PNP 2018 Pension Differential (Batch 5)

 February 2018  84  October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5)

March 2018

84  October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5) 

April 2018

69   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5) 

May 2018

46   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5) 

June 2018

69   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5) 

July 2018

69   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 5) 

August 2018

69   October 18, 2022

PNP 2018 Pension Differential (Batch 6)

September 2018

52   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 8)

October 2018

46   October 18, 2022
PNP 2018 Pension Differential (Batch 9)

November 2018

37   October 18, 2022

Frequently Asked Questions (FAQs)

 1. Who are entitled to receive the January 2018 to November 2018 PNP Pension Differential?
 • Uniformed Personnel who retired from the PNP service on January 1, 1991 to September 30, 2015 and availed Lumpsum for 3 years.
 • Uniformed Personnel who retired from the PNP service on or before December 31, 2017 and availed outright pension.
 1. Who are not entitled to receive January 2018 to November 2018 PNP Pension Differential?
 • Uniformed Personnel who retired from the PNP service on October 1, 2015 onwards and availed Lumpsum for 3 years.
 • Uniformed Personnel who retired from the PNP service on January 1, 2018 and availed outright pension.
 1. Where to seek assistance and clarification regarding January 2018 to November 2018PNP Pension Differential?
 • Pensioner may seek assistance and clarification at PNP Retirement and Benefits Administration Service (PRBS) through the following hotline: Smart: 0961-899-0928, Sun: 0931-064-4361, Globe: 0977-714-5263, and TNT 0953-413-5924.

Madalas na Katanungan

 1. Sino ang mga kuwalipikado na makatanggap ng Enero 2018 hanggang Nobyembre 2018 PNP Pension Differential? 
 • Mga Pulis na nagretiro sa serbisyo ng PNP Enero 1, 1991 hanggang Setyembre 30, 2015 at nag Lumpsum (tatlo (3) taon).
 • Mga Pulis na nagretiro sa serbisyo ng PNP bago pa o sa mismong araw ng Disyembre 31, 2017 na nag outright pension.  
 1. Sino ang mga hindi kuwalipikadona makatanggap ng Enero 2018 hanggang Nobyembre 2018 PNP Pension Differential? 
 • Mga Pulis na nagretiro mula sa serbisyo ng PNP ng Oktubre 1, 2015 pataas at nag-availed ng Lumpsum (tatlo (3) taon).
 • Mga Pulis na nagretiro mula sa serbisyo ng PNP bago pa o sa mismong araw ng Enero 1, 2018 at nag-availed ng outright pension. 
 1. Para sa iba pang impormasyon, katanungan, o kaalaman maaaring ipagbigay alam sa PNP Retirement and Benefits Administration Service (PRBS)sa mga sumusunod na hotline numbers: Smart: 0961-899-0928, Sun: 0931-064-4361, Globe: 0977-714-5263, and TNT 0953-413-5924.