MENU
  • 0a.jpg
  • 0b1.jpg
  • 0e.jpg
  • 0g.jpg
  • 1d.jpg
  • 3b.jpg

                                                                                    October 25, 2022

Particulars

Period Covered

No. of Accounts

Payout Schedule

PNP 26 Months Pension Differential

July to December 2009

July to December 2010

June to December 2011

June to December 2012

1,136

October 25, 2022

 

482

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Who are entitled to receive the PNP 26 months Pension Differential?

        · Those pensioners who received monthly pension for the period FY 2009-2012. Those who retired 2013 onwards are not entitled to receive 26 months Pension Differential as per “Fiscal Directives on the Guidelines and Procedures in the Implementation of DBM releases for Pension Indexation”.

2. Where to seek assistance and clarification regarding PNP 26 months Pension Differential?

      · Pensioner may seek assistance and clarification at PNP Retirement and Benefits Administration Service (PRBS) through the following hotline: Smart: 0961-899-0928, Sun: 0931-064-4361, Globe: 0977-714-5263, and TNT 0953-413-5924.

Madalas na Katanungan

1. Sino ang mga kuwalipikado na makatanggap ng PNP 26 months Pension Differential?

       · Ang mga retiradong miyembro ng PNP na may buwanang pension mula sa taong 2009-2012. Sa kabilang banda, ang mga nagretiro sa taong 2013 pataas ay hindi na kuwalipikado upang tumanggap ng 26 months Pension Differential alinsunod sa “Fiscal Directives on the Guidelines and Procedures in the Implementation of DBM releases for Pension Indexation”.

2. Para sa iba pang impormasyon, katanungan, o kaalaman maaaring ipagbigay alam sa PNP Retirement and Benefits Administration Service (PRBS) sa mga sumusunod na hotline numbers: Smart: 0961-899-0928, Sun: 0931-064-4361, Globe: 0977-714-5263, and TNT 0953-413-5924.